Calendar


April 2020

Geen zaalavond (21:00 - 23:00)
Er is deze avond geen zaalwacht aanwezig
Geen zaalavond (21:00 - 23:00)
Er is deze avond geen zaalwacht aanwezig
Geen zaalavond (21:00 - 23:00)
Er is deze avond geen zaalwacht aanwezig
Geen zaalavond (21:00 - 23:00)
Er is deze avond geen zaalwacht aanwezig
Geen zaalavond (21:00 - 23:00)
Er is deze avond geen zaalwacht aanwezig
Geen zaalavond (21:00 - 23:00)
Er is deze avond geen zaalwacht aanwezig

May 2020

Geen zaalavond (21:00 - 23:00)
Er is deze avond geen zaalwacht aanwezig
Geen zaalavond (21:00 - 23:00)
Er is deze avond geen zaalwacht aanwezig
IV cursus (21:00 - 23:00)
inschrijven: https://tsac.alpenclub.nl/cursussen/inschrijven/133
Geen zaalavond (21:00 - 23:00)
Er is deze avond geen zaalwacht aanwezig
IV cursus (21:00 - 23:00)
inschrijven: https://tsac.alpenclub.nl/cursussen/inschrijven/133
IV cursus (21:00 - 23:00)
inschrijven: https://tsac.alpenclub.nl/cursussen/inschrijven/133
Geen zaalavond (21:00 - 23:00)
Er is deze avond geen zaalwacht aanwezig
Geen zaalavond (21:00 - 23:00)
Er is deze avond geen zaalwacht aanwezig
Geen zaalavond (21:00 - 23:00)
Er is deze avond geen zaalwacht aanwezig
IV cursus (21:00 - 23:00)
inschrijven: https://tsac.alpenclub.nl/cursussen/inschrijven/133
Geen zaalavond (21:00 - 23:00)
Er is deze avond geen zaalwacht aanwezig
IV cursus (21:00 - 23:00)
inschrijven: https://tsac.alpenclub.nl/cursussen/inschrijven/133
IV cursus (21:00 - 23:00)
inschrijven: https://tsac.alpenclub.nl/cursussen/inschrijven/133
Geen zaalavond (21:00 - 23:00)
Er is deze avond geen zaalwacht aanwezig

June 2020

IV cursus (21:00 - 23:00)
inschrijven: https://tsac.alpenclub.nl/cursussen/inschrijven/133
IV cursus (21:00 - 23:00)
inschrijven: https://tsac.alpenclub.nl/cursussen/inschrijven/133
IV cursus (21:00 - 23:00)
inschrijven: https://tsac.alpenclub.nl/cursussen/inschrijven/133
IV examen (21:00 - 23:00)
inschrijven: https://tsac.alpenclub.nl/cursussen/inschrijven/134
IV examen (21:00 - 23:00)
inschrijven: https://tsac.alpenclub.nl/cursussen/inschrijven/134
- bardienst (10:30 - 01:00)
inschrijven: https://tsac.alpenclub.nl/bardiensten
IV examen (21:00 - 23:00)
inschrijven: https://tsac.alpenclub.nl/cursussen/inschrijven/134
- PVB weekend
- klimweekend naar Freyr (België)
inschrijven: https://tsac.alpenclub.nl/weekenden/weekend/116
- klimweekend naar Ith (Duitsland)
inschrijven: https://tsac.alpenclub.nl/weekenden/weekend/117

September 2020

- klimweekend naar Ettringen (Duitsland)
inschrijven: https://tsac.alpenclub.nl/weekenden/weekend/118
- klimweekend naar Dave (België)
inschrijven: https://tsac.alpenclub.nl/weekenden/weekend/119

October 2020

- klimweekend naar Kanstein (Duitsland)
inschrijven: https://tsac.alpenclub.nl/weekenden/weekend/123
- PVB weekend
- klimweekend naar Freyr (België)
inschrijven: https://tsac.alpenclub.nl/weekenden/weekend/120
- klimweekend naar beginnersweekend Ith (Duitsland)
inschrijven: https://tsac.alpenclub.nl/weekenden/weekend/121
RSS feed