[WIP] Terms and conditions

This page contains the terms and conditions for borrowing climbing material from the TSAC. In order to  borrow or make a reservation for climbing material you have to agree to these conditions. No rights can be derived from these conditions and the use of the material system.

Material system

The online material system is used by the Facilities Committee to manage the inventory of the TSAC. Via this system members can put in a request for material, a record is held for all requested and borrowed items.

Policy

All members from TSAC are allowed to borrow climbing material. In order to borrow climbing material the items have to be requested via the online material system. However, not all (climbing) materials are available for borrowing, some are only allowed for internal use by the association or require a certain climbing status.

The following materials are never loaned:

The following materials require a certain climbing status:

Type of material climbing status
  ZK-OV ZK-AK SKB-O SKI-OV C2 C*
* Material is available for C-courses and can only be used for the course, not for any recreational use
** Trad material is only available when in training to become a Trad climber, if in bolted terrain or when supervised by a SKI-OV.
Single ropes x x x x x x
Half ropes - x x x x x
Alpine ropes - - - x x x
Trad material x** x x x x x

Materiaal reserveren

Het indienen van een uitleenverzoek (reservering) dient te geschieden via het materiaalsysteem. Zodra een reservering is aangemaakt ontvangt de aanvrager een bevestigingsmail met daarin de details van zijn of haar reservering. Het indienen van een uitleenverzoek betekent nog niet direct dat je recht hebt op het daadwerkelijk lenen van het aangevraagde materiaal. De FacCie behoudt het recht op het wijzigen dan wel weigeren van een uitleenverzoek.

Reden van gebruik
Bij het aanmaken van een materiaal aanvraag dient de reden van gebruik te worden aangegeven. De volgende redenen kunnen worden gekozen: 

Aan de hand van de reden van gebruik en de reserveringsdatum wordt het materiaal verdeeld indien er meerdere aanvragen zijn voor hetzelfde materiaal.

Materiaal ophalen / inleveren

Het ophalen en inleveren van materiaal dient plaats te vinden tijdens de reguliere zaalavonden. De FacCie zorgt ervoor dat er een FacCie- of bestuurslid aanwezig is op de zaalavond zoals aangegeven in het materiaalsysteem. Indien men niet in staat is om materiaal op te halen of in te leveren tijdens een zaalavond dient een aparte afspraak gemaakt te worden met de FacCie. Tevens is het mogelijk om materiaal aan te vragen zonder voorafgaande reservering bij een FacCie- of bestuurlid tijdens de reguliere zaalavonden. Deze controleert of er materiaal beschikbaar is en verwerkt de verdere uitleen in het materiaalsysteem. 

Bij het ophalen en inleveren van het materiaal ontvangt de aanvrager een mail met daarin informatie over welk materiaal is opgehaald dan wel ingeleverd en of de lener nog overig materiaal in bezit heeft.

Indien het materiaal twee weken na de afgesproken inleverdatum nog niet is ingeleverd wordt een boete berekend van € 1,- per week. Indien het materiaal 3 maanden na de afgesproken inleverdatum nog niet is ingeleverd wordt het materiaal als verloren beschouwd, de vervangingskosten zullen dan worden verhaald op de lener.

Ophalen of inleveren door derden
Het laten ophalen, inleveren of doorgeven van geleend materiaal door of aan derden, wel zijnde TSAC-leden, is toegestaan. Echter dient in zo'n geval de FacCie te allen tijde genotificeerd te worden. In het geval van verlies of schade blijft de lener (op wiens naam het materiaal staat) verantwoordelijk. Het laten ophalen, inleveren of het doorgeven van materiaal is dus op eigen risico!

Materiaal terugroepen (rappelleren)

De FacCie behoudt zich het recht voor om materiaal te allen tijde te kunnen terugroepen voor verenigings- of cursusgebruik. De lener dient dan het materiaal binnen twee weken in te leveren bij de FacCie of voor een gestelde datum. Indien men niet in staat is om hieraan te voldoen wordt men geacht contact op te nemen met de FacCie.

Verlies of schade

Indien materiaal beschadigd of zoek is geraakt dient dit te allen tijde te worden gemeld aan de FacCie. De vervangingskosten zullen dan worden verhaald op de lener.

Uitgesloten tot het lenen van materiaal

In het geval er sprake is van een openstaande boete kan een lid geen nieuw materiaal lenen. In het geval van het regelmatig niet nakomen van afspraken, het niet tijdig inleveren van materiaal of onzorgvuldig gebruik van materiaal kan de FacCie besluiten geen materiaal meer uit te lenen aan een bepaald lid. Indien dit het geval is zal dit worden gecommuniceerd vanuit de FacCie.

Wijzigingen

De FacCie behoudt zich het recht voor om op elk moment de uitleenvoorwaarden te wijzigen zonder schriftelijke kennisgeving.