Uitleenvoorwaarden

Deze pagina bevat de algemene uitleenvoorwaarden omtrent materiaaluitleen binnen de TSAC. Men dient akkoord te gaan met deze voorwaarden om materiaal te kunnen reserveren en te lenen. Aan deze voorwaarden en het gebruik van het materiaalsysteem kunnen geen rechten worden ontleend.

Materiaalsysteem

Het online materiaalsysteem wordt door de FacCie gebruikt voor het bijhouden van het TSAC-materiaalbestand. Via dit systeem kan een verzoek worden gedaan tot het lenen van materiaal (reservering) en wordt uitgeleend en ingeleverd materiaal bijgehouden.

Uitleenbeleid

Alle leden van de TSAC zijn gemachtigd om materialen te lenen van de TSAC. Om materiaal te kunnen lenen dient men een uitleenverzoek in te dienen via het materiaalsysteem op de website. Echter worden niet alle materialen uitgeleend, deze zijn alleen bestemd voor gebruik binnen de TSAC of vereisen een minimale klimstatus binnen de vereniging.

De volgende materialen worden nooit uitgeleend:

Voor het lenen van de volgende materialen is een minimale klimstatus binnen de vereniging vereist:

Materiaalsoort Klimvaardigheid
  KVB-OV KVB-OV-MP KVB-OV-MP-Trad SKI3-OV C2 C*
* Materiaal is beschikbaar voor C-cursussen en mag alleen gebruikt worden tijdens de cursus.
** Trad-materiaal is alleen beschikbaar wanneer in opleiding voor je Trad-aantekening en er wordt geoefend in behaakt gebied of onder begeleiding van een SKI3-OV'er.
Enkeltouw x x x x x x
Dubbeltouw - x x x x x
Alpien touw - - - x x x
Trad-materiaal - x** x x x x

Materiaal reserveren

Het indienen van een uitleenverzoek (reservering) dient te geschieden via het materiaalsysteem. Zodra een reservering is aangemaakt ontvangt de aanvrager een bevestigingsmail met daarin de details van zijn of haar reservering. Het indienen van een uitleenverzoek betekent nog niet direct dat je recht hebt op het daadwerkelijk lenen van het aangevraagde materiaal. De FacCie behoudt het recht op het wijzigen dan wel weigeren van een uitleenverzoek.

Reden van gebruik

Bij het aanmaken van een materiaal aanvraag dient de reden van gebruik te worden aangegeven. De volgende redenen kunnen worden gekozen:

Aan de hand van de reden van gebruik en de reserveringsdatum wordt het materiaal verdeeld indien er meerdere aanvragen zijn voor hetzelfde materiaal.

Materiaal ophalen / inleveren

Het ophalen en inleveren van materiaal dient plaats te vinden tijdens de reguliere zaalavonden. De FacCie zorgt ervoor dat er een FacCie- of bestuurslid aanwezig is op de zaalavond zoals aangegeven in het materiaalsysteem. Indien men niet in staat is om materiaal op te halen of in te leveren tijdens een zaalavond dient een aparte afspraak gemaakt te worden met de FacCie. Tevens is het mogelijk om materiaal aan te vragen zonder voorafgaande reservering bij een FacCie- of bestuurlid tijdens de reguliere zaalavonden. Deze controleert of er materiaal beschikbaar is en verwerkt de verdere uitleen in het materiaalsysteem.

Bij het ophalen en inleveren van het materiaal ontvangt de aanvrager een mail met daarin informatie over welk materiaal is opgehaald dan wel ingeleverd en of de lener nog overig materiaal in bezit heeft.

Indien het materiaal twee weken na de afgesproken inleverdatum nog niet is ingeleverd wordt een boete berekend van € 1,- per week. Indien het materiaal 3 maanden na de afgesproken inleverdatum nog niet is ingeleverd wordt het materiaal als verloren beschouwd, de vervangingskosten zullen dan worden verhaald op de lener.

Ophalen of inleveren door derden

Het laten ophalen, inleveren of doorgeven van geleend materiaal door of aan derden, wel zijnde TSAC-leden, is toegestaan. Echter dient in zo'n geval de FacCie te allen tijde vooraf genotificeerd te worden. In het geval van verlies of schade blijft de lener (op wiens naam het materiaal staat) verantwoordelijk. Het laten ophalen, inleveren of het doorgeven van materiaal is dus op eigen risico!

Materiaal terugroepen (rappelleren)

De FacCie behoudt zich het recht voor om materiaal te allen tijde te kunnen terugroepen voor verenigings- of cursusgebruik. De lener dient dan het materiaal binnen twee weken in te leveren bij de FacCie of voor een gestelde datum. Indien men niet in staat is om hieraan te voldoen wordt men geacht contact op te nemen met de FacCie.

Verlies of schade

Indien materiaal beschadigd of zoek is geraakt dient dit te allen tijde te worden gemeld aan de FacCie. De FacCie zal het verloren materiaal vervangen en de kosten zullen worden verhaald op de lener.

Uitgesloten tot het lenen van materiaal

In het geval er sprake is van een openstaande boete kan een lid geen nieuw materiaal lenen. In het geval van het regelmatig niet nakomen van afspraken, het niet tijdig inleveren van materiaal of onzorgvuldig gebruik van materiaal kan de FacCie besluiten geen materiaal meer uit te lenen aan een bepaald lid. Indien dit het geval is zal dit worden gecommuniceerd vanuit de FacCie.

Wijzigingen

De FacCie behoudt zich het recht voor om op elk moment de uitleenvoorwaarden te wijzigen zonder schriftelijke kennisgeving.